ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
постраждалим від війни

Безкоштовна юридична допомога громадянам та бізнесу з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом.

Гаряча лінія для дзвінків в будні з 9:00 до 18:00 — 080 033 58 18

4635 запитів
Вже опрацьовано
нашими юристами

Поширені запитання

Заповіт – це документ, у якому відображується остання передсмертна воля заповідача. За загальним правилом, заповіт є одностороннім правочином, має бути нотаріально посвідчений та внесений до Єдиного реєстру заповітів і спадкових справ.

У деяких випадках заповіти можуть бути посвідчені не нотаріусами, а іншими особами. Якщо у населеному сільському пункті немає нотаріусів, то заповіт може бути посвідчений уповноваженою посадовою особою сільської ради. Головний лікар медичного закладу, командир військової частини та деякі інші особи мають право посвідчувати заповіти у визначених законом випадках.

Цивільний Кодекс України визначає, що у разі порушення вимог щодо посвідчення заповіту, такий заповіт є нікчемним.

Проте, відповідно до частини 2 статті 219 Цивільного кодексу України, суд може визнати непосвідчений нотаріально заповіт дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідав справжній волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному посвідченню правочину перешкоджала обставина, яка не залежала від її волі.

Що необхідно зробити, аби непосвідчений нотаріально заповіт був визнаний судом дійсним?

По-перше, заповіт має бути складений правильно. Для складання заповіту випадку варто залучити юриста, який перелічить всі його можливі положення, зокрема - заповідання права на проживання у житлі особам, які не є спадкоємцями тощо.

По-друге, варто його підписати, зокрема електронним цифровим підписом (наприклад, через ДІЮ, приват24 тощо).

По-третє, доцільно передати цей файл зацікавленим особами на вільну територію – такою особою може бути спадкоємець, адвокат, нотаріус тощо.

По-четверте, доцільно записати відеозвернення, в якому озвучити заповіт, пояснити чому заповіт саме такий, а не інакший, пояснити, що на вас ніхто не чинить тиску, і у заповіті зазначено саме те, що ви хочете.

По-п’яте, гарно було б, щоб у цьому відео було записано декілька свідків, які могли б підтвердити всі обставини потім у суді.

Безумовно, цей механізм може спрацювати лише у тому випадку, якщо у вашому населеному пункті дійсно немає нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, які могли б посвідчити ваш заповіт. Запропонований порядок є крайнім випадком, і його доцільно застосовувати тоді, коли ви хочете розпорядитися своїм майном інакше, ніж передбачено спадкуванням за законом. Тобто, якщо ви хочете усунути від спадкування першу чергу за законом – то складання заповіту вам необхідне, як і в інших випадках.

_________

Форма Заповіту

ЗАПОВІТ

Назва населеного пункту, адреса, день, місяць, рік складання, години та хвилини

Я, Прізвище, ім’я, по батькові заповідача, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса прописки та проживання, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження:

Спадкоємцю Прізвище, ім’я, по батькові заповідаю___________________________

Спадкоємцю Прізвище, ім’я, по батькові заповідаю ____________________________

Цей заповіт складений в умовах відсутності нотаріусів та посадових осіб, які могли б посвідчити його. Відсутність нотаріального посвідчення пов’язана із веденням бойових дій у населеному пункті/окупацією тощо…. (написати конкретні обставини).

Свідками підписання заповіту стали Прізвище, ім’я, по батькові (паспорт, адреса проживання, номер телефону).

Дата підписання                                                                            Підпис заповідача     

Підписи свідків

Відповідно до статті 617 Цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності (наприклад, штрафу, пені тощо), якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Тобто, тягар доведення лягає саме на таку зобов’язану особу.

Обставини непереборної сили або форс-мажор - надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Перелік таких обставин встановлений статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і не вичерпний.

Торгово-промислова палата України опублікувала офіційний лист, яким засвідчила одну спільну, загальну обставину непереборної сили – збройну агресію росії.

Для того, щоб скористатися правом на звільнення від відповідальності, потрібно довести, що ви не змогли виконати зобов’язання саме через цей форс-мажор. Наприклад, збройна агресія не є підставою для звільнення від відповідальності за договором позики, який був укладений, скажімо, у Львові; в той час як може бути підставою для звільнення від відповідальності за невиконання договору у Харкові. Це дуже схематичне пояснення, але зрозуміле – форс-мажор повинен реально бути пов’язаний із невиконанням зобов’язання.

Важливо, що форс-мажор не звільняє від обов’язку виконати основне зобов’язання – але лише звільняє від відповідальності.

Відповідь підготовлена адвокатом Семеном Яценком

Якщо внутрішньо-переміщена особа, її батьки, її чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені, мають у власності придатну для проживання житлову нерухомість, яка розташована поза межами тимчасово окупованої території України.

Якщо внутрішньо-переміщена особа отримує передбачені законодавством України бюджетні виплати для покриття витрат на проживання.

В інших випадках кожна працююча внутрішньо-переміщена особа має право скористатися податковою пільгою.

Відповідь підготовлена адвокатом Семеном Яценком

Якщо внутрішньо-переміщена особа уклала договір найму житла, то вона має право виключити цю суму орендних платежів із свого оподатковуваного річного доходу – це називається правом на податкову знижку, і передбачено статтями 14.1.170 та 166 Податкового кодексу України.

Після набуття статусу внутрішньо-переміщеної особи, така особа повинна попіклуватися про зберігання документів щодо оренди житла. До таких документів належать: договір оренди житла, банківські квитанції про оплату орендної плати (письмові розписки власника житла тощо). Вартість отриманих комунальних послуг до таких витрат не відноситься. Після завершення 2022-го податкового року така внутрішньо-переміщена особа має задекларувати ці витрати та надати податковому органу копії згаданих документів.

У 2023 році така внутрішньо-переміщена особа має повідомити свого роботодавця про те, що одержала податкову пільгу. Після цього роботодавець зменшує суму податків, які утримуються із заробітної плати такої внутрішньо-переміщеної особи.

Максимальна сума податкової знижки у зв’язку із орендою житла, на яку матиме право внутрішньо-переміщена особа за результатами 2022-го року становитиме 195 000 гривень (стаття 166.3.9 Податкового кодексу України).

Відповідь підготовлена адвокатом Семеном Яценком

Переглянути всі

Застереження!

Цей сайт має виключно інформаційно-просвітницький та рекомендаційний характер для населення і не є повноцінною юридичною допомогою. Асоціація правників України, її консультанти та волонтери не несуть відповідальності за надані рекомендації та правову оцінку ситуації.

Звертаючись на «Гарячу лінію правової допомоги Асоціації правників України», Ви автоматично і однозначно погоджуєтесь, що ознайомились з даною інформацією і не матимете жодних претензій до АПУ, її консультантів і волонтерів.

Повноцінна правова допомога надається адвокатурою України у порядку, визначеному законом. У разі необхідності отримання такої допомоги, просимо звертатись до адвокатів, які продовжують працювати у Вашому регіоні.

Запитайте наших юристів

Консультуємо з питань війни та її наслідків

Про АПУ

Асоціація правників України (АПУ) – всеукраїнська громадська організація, заснована у 2002 році, що об’єднує більше 6 тисяч правників у сильну та впливову професійну спільноту, яка є потужним голосом правничої громади нашої країни.

Асоціація правників України ставить перед собою завдання розвитку юридичної професії, удосконалення законодавства, впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав членів АПУ та прав людини загалом.

Асоціація правників України радо вітає всіх однодумців та запрошує приєднуватись до нашої організації, щоб разом втілювати задуми у життя. Сподіваємося, що наші принципи і завдання відповідають вашим уявленням про майбутнє української правничої професії.