Трудові відносини

У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом.

На період дії воєнного стану призупиняється дія статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та відповідні норми колективних договорів. «Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань».

Призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Умови:

 1. абсолютна неможливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором (роботодавцю - надавати роботу, працівникові - виконувати роботу);
 2. ініціатором призупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник;
 3. на строк не більше ніж період дії воєнного стану;
 4. оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця;
 5. щодо посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування - необхідність погодження з військовими адміністраціями, які здійснюють свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їх відсутності – обласні);
 6. роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи (у разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану) .

Призупинення дії трудового договору ≠ припинення трудових відносин

Воно не може бути прихованим покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади.

Наказ (розпорядження) роботодавця, має містити:

 • інформацію про причини призупинення дії трудового договору (у тому числі деталізувати обставини, що засвідчують неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки);
 • спосіб обміну інформацією між сторонами;
 • строк призупинення дії трудового договору;
 • кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) працівника (ів);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників;
 • умови відновлення дії трудового договору.

Незгода працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору → оскарження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю → вивчення змісту наказу (розпорядження) → внесення, за погодженням військової адмінітрації, припису про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом (обов’язково до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису):

1) припис може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку;

2) невиконання припису тягне за собою відповідальність, передбачену абзацом дев’ятим частини другої статті 265 КЗпП - порушення інших вимог законодавства про працю, та статті 188-6 КУпАП - невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю.

Надання щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік, а якщо тривалість щорічної основної відпустки становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

Роботодавець має право відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

Норми щодо "надання невикористаної частини щорічної відпустки до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка", "заборони ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці" - не застосовуються.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.

Якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, то роботодавець має право відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Роботодавець, на прохання працівника, може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження 15-денного строку.

Роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

На період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця.

Наприклад щодо відпусток:

 • У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.
 • У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
 • Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України "Про відпустки" «За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік».
Переглянути всі

Державна реєстрація ЮО, ФОП та громадських формувань

Як зазначено на порталі «Дія», наразі за його допомогою можна зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту. 

Алгоритм онлайн-реєстрації такий: 

1. Вам знадобиться електронний підпис (кваліфікований електронний підпис). Адже всі документи, які подаватимуться, мають бути підписані за допомогою електронного підпису, у т.ч. створеного за допомогою порталу «Дія» або мобільного додатку «Дія». 

Зверніть увагу! Якщо у вашого ТОВ будуть визначені кінцеві бенефіціарні власники – резиденти України, то необхідно, щоб вони були власниками одного з біометричних документів (ID-картка, біометричний закордонний паспорт) для заповнення Унікального номеру запису у реєстрі (УНЗР).

У разі, якщо такий документ відсутній або кінцевий бенефіціарний власник вашого ТОВ не є резидентом України, то зареєструвати ТОВ ви зможете тільки офлайн.

2. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі в кабінеті громадянина на diia.gov.ua.

3. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та виберіть необхідні опції модельного статуту або виберіть редакцію статуту «за замовчуванням».

4. Після цього автоматично буде сформовано заяву, статут, протокол зборів засновників, заява на перехід на сплату єдиного податку (у т.ч. платником ПДВ, у разі її обрання) та надіслано на реєстрацію ТОВ до державного реєстратора.

5. Якщо ви обрали спрощену систему оподаткування, то сформована заява на перехід на спрощену систему буде автоматично надіслана до податкового органу за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, вказаної в довідці переселенця. На момент реєстрації в ЄДР товариство вже буде зареєстроване платником єдиного податку за обраною ставкою.

Зверніть увагу! Ви можете подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ), якщо обрали загальну систему оподаткування, яка також буде автоматично сформована та надіслана до податкового органу за місцем вашої реєстрації. Платником ПДВ товариство буде зареєстровано одночасно з постановкою платника податків на облік у податковому органі.

Зміна керівника, юрадреси чи КВЕДів – що можливо під час воєнного стану?

Починаючи з 1 травня 2022 року в умовах воєнного стану з огляду на необхідність забезпечення достовірності відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Мін'юстом реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, а саме:

 • реєстрація ФОП, а також внесення зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП (у т.ч. на порталі Дія) ;
 • створення благодійних організацій та громадських об'єднань і змін до відомостей про них, в тому числі до статутів;
 • створення товариств з обмеженою відповідальністю, фермерського господарства, громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, виробничого кооперативу, сільськогосподарського кооперативу та їх об’єднань, споживчого кооперативу, споживчого товариства;
 • зміни керівника юридичної особи та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань;
 • змін до відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань;
 • зміни місцезнаходження юридичної особи, крім громадських формувань;
 • змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань). 
  Увага! Поки що заборонено реєстрацію змін до установчих документів, які передбачають зміну розміру статутного капіталу, зміну складу засновників (учасників) та/або розмірів їх часток;
 • зміни видів економічної діяльності юридичної особи, крім громадських формувань;
 • зміни інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою, крім громадських формувань;
 • органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів);
 • створення відокремленого підрозділу юридичної особи, змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 • створення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 • змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
 • рішення про припинення юридичної особи;
 • рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи;
 • зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної особи;
 • на підставі судових рішень, що набрали законної сили;
 • фізичної особи підприємцем, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, зміни до відомостей про ФОП, включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року.

Крім того, за зверненнями фізичних та юридичних осіб державними реєстраторами, посадовими особами, включеними до переліку, надаються відомості з ЄДР (виписки та витяги).

Інформація щодо державних реєстраторів та посадових осіб, які вчиняють реєстраційні дії, наведена тут

УВАГА! Ситуація щодо вчинення реєстраційних дій залежить від наданого доступу за областями з врахуванням ведення активних бойових дій та тимчасової окупації після 24.02.2022 р., тому в ситуації щодо вчинення тої чи іншої реєстраційної дії слід додатково звертатись за консультаціями безпосередньо до державних реєстраторів перед оформленням та поданням документів.

 

Процедура реєстрації в ЄДР

Під час війни частина звичних державних сервісів не працює або працює в обмеженому режимі.

Найпростіший варіант реєстрації ФОП зараз – зробити це через «Дію». Це державний сервіс, яким можна скористатися не лише на відповідному сайті, а й за допомогою мобільного додатку. Проте для цього фізособі потрібен електронний підпис. Наразі йдеться про удосконалений підпис, який можна оформити за допомогою будь-якого банку, у якому фізособа вже має рахунок. А можна оформити такий підпис за допомогою того ж самого мобільного додатку «Дія» у App Store для iPhone и iPad та на Google play для Android. Якщо скористатись послугою в меню додатку за посиланням «Дія.Підпис». 

Для підтвердження електронного підпису за допомогою послуги «Дія.Підпис» слід при авторизації на портал Дія відсканувати код через сканер самого мобільного додатку «дія» з телефону, що розташований у верхньому правому куті мобільного додатку.

До речі, ця послуга «Дія.Підпис» надає можливість підписувати електронним підписом не лише заяву про реєстрацію ФОПом, а й інші електронні документи такої фізособи.

А далі треба отримати послугу реєстрації ФОПа в тій самій «Дії». Тут ви можете зареєструвати фізичну особу підприємцем, обрати загальну чи спрощену систему оподаткування тощо. Реєстрація відбувається в автоматичному режимі без участі державного реєстратора. Опис самої послуги, її покрокове виконання можна переглянути за посиланням

Та перед тим як авторизуватись та почати автоматичну реєстрацію ФОП слід:

 • визначитися з тим, що ви як підприємець плануєте робити. І далі, на підставі обраних видів діяльності, визначити їх коди за КВЕД, наприклад, тут. Оскільки ви маєте зазначити при реєстрації види економічної діяльності за кодами,
 • обрати систему оподаткування, на якій ви плануєте працювати. Про те, які податки платить ФОП, ще розповімо окремо. Та знати це треба ще під час реєстрації, щоб не втрачати час та не наробити зайвих помилок, які слід буде виправляти, повертаючись на крок назад.

Чи потрібен для реєстрації в «Дії» біометричний паспорт?

За допомогою «Дії» зручно реєструватись тим, хто має ID-карту з вказанням УНЗР. УНЗР можна знайти в ID-картці або в біометричному закордонному паспорті за допомогою «Дії». Йдеться про унікальний номер запису в реєстрі Державної міграційної служби, який одночасно вказується в ID-картці та закордонному біометричному паспорті.

Отже, навіть ті, хто має паспорт-книжечку та одночасно має закордонний біометричний паспорт, мають номер УНЗР. 

При реєстрації ФОПа за допомогою «Дії» номер та серію паспорта можна не вводити взагалі, а зазначити саме УНЗР. 

Проте на порталі «Дія» реалізована можливість реєструватись ФОПами й тим, хто має паспорт-книжечку. А зараз ті, хто не має ID-картки або закордонного біометричного паспорту, проте має паспорт-книжечку, можуть зареєструватись ФОПом на порталі «Дія» без проблем, не вказуючи жодних паспортних даних.

А що зі звичайним способом реєстрації?

Якщо ви не маєте можливості зареєструватись за допомогою «Дії», тоді доведеться самому завітати до управлінь Мін'юсту на місцях (ЦНАПи зараз не приймають документів на держреєстрацію). 

Зареєструвати ФОПа можна й поза місцем реєстрації фізособи (ми говоримо про прописку та всіх осіб, які вимушені були покинути свої домівки та перебувають наразі на територіях, де не ведуться активні бойові дії) та без необхідності постановки на облік як тимчасово переміщеної особи. 

Проте таке живе спілкування може бути обмеженим і мати власні правила в кожному регіоні.

Тому слід попередньо зателефонувати до управління юстиції у відповідному місті та запитати про порядок та години прийому документів для реєстрації ФОПа.  

Обрання системи оподаткування

Загальна система оподаткування передбачає, що ФОП платить 18% податку з доходів та 1,5% військового збору з чистого доходу. Тобто з різниці між виручкою та понесеними витратами. Докладно процедуру визначення оподаткованого доходу прописує ст. 177 ПКУ.

Головна особливість загальної системи оподаткування в тому, що вона діє автоматично. Тобто, якщо ФОП при реєстрації не зазначить, на якій системі оподаткування він бажає перебувати, з моменту реєстрації він потрапить до загальної системи оподаткування.

Альтернативний варіант – це спрощена система оподаткування. Яка передбачає, що ФОП платить з доходів єдиний податок. Його розмір залежить від обраної підприємцем групи платників єдиного податку. Втім, перебування на спрощеній системі оподаткування доступне не всім. 

Взяття на облік в органах ДПС

На сьогодні тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, для контролюючих органів припиняється перебіг строків, встановлених для взяття на облік у контролюючих органах фізичних осіб – підприємців за податковою адресою (п. 69.19 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). Причому йдеться також й про передачу даних про взяття на облік таких платників податків від контролюючих органах до ЄДР.

Що це означає для ФОПа? Те, що він може зареєструватися (тобто, щоб отримати статус підприємця, подання заяви про реєстрацію достатньо). А от на облік до ДПС як платник податків потрапити не одразу. І не тому, що податківці затягують цей процес. Просто тому, що триває війна, і зараз ситуація у регіонах доволі різна. 

Проте, як правило, органи ДПС беруть на облік ФОПів досить швидко, хоча й зі запізненням. Тож, якщо реєстрація відбувається за місцезнаходженням у тих регіонах, де немає активних бойових дій, взяття на облік відбувається протягом доби з моменту надходження повідомлення від держреєстратора про реєстрацію ФОПа. В інших регіонах взяття на облік може відбуватися від одного до кількох днів. 

Щодо відкриття рахунків у банках

Відкрити рахунок в банку - не проблема (якщо у вашому регіоні банки зараз працюють).

Проте пам’ятайте! Підприємець має відкрити саме підприємницький рахунок. І лише його використовувати для своїх підприємницьких операцій, як для отримання доходів, так і для понесення витрат, пов’язаних із підприємницькою діяльністю. 

А ще такий рахунок має бути взятий на облік в ДПС, але це вже має зробити не підприємець, а банк. Відповідно до п. 69.17 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ рахунок вважається взятим на облік навіть у тому разі, коли повідомлення про взяття на облік рахунку не отримано банком (за мовчазною згодою). 

Пакет документів за наслідками реєстрації

 • витяг з ЄДР. У разі, якщо ви реєструєтесь за допомогою держреєстратора, відповідний витяг ви отримаєте в нього. Якщо ви реєструєтесь за допомогою «Дії», то такий документ буде на порталі одразу (в додатку) після реєстрації;
 • витяг з реєстру платників єдиного податку;
 • договір з банком про відкриття підприємницького рахунку.

Документи для державної реєстрації можна надіслати державному реєстратору, посадовій особі електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку документів в електронній формі, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або електронних копій документів в паперовій формі. Таким чином, документи для державної реєстрації, що подаються електронною поштою чи в іншій електронній формі повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом заявника.

Також, документи подати через ЦНАП в паперовій формі. Обрати найближчий ЦНАП, який працює та дізнатися графік його роботи можна скориставшись мапою ЦНАПів за посиланням: https://cutt.ly/ZSAec8x.

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація) проводиться виключно державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — державні реєстратори), посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів (далі — посадові особи), включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб (далі — перелік), яким в умовах воєнного стану надається доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — реєстри).

Ознайомитись із переліком можна тут: https://tinyurl.com/yj93hn5t.

Переглянути всі

Застереження!

Цей сайт має виключно інформаційно-просвітницький та рекомендаційний характер для населення і не є повноцінною юридичною допомогою. Асоціація правників України, її консультанти та волонтери не несуть відповідальності за надані рекомендації та правову оцінку ситуації.

Звертаючись на «Гарячу лінію правової допомоги Асоціації правників України», Ви автоматично і однозначно погоджуєтесь, що ознайомились з даною інформацією і не матимете жодних претензій до АПУ, її консультантів і волонтерів.

Повноцінна правова допомога надається адвокатурою України у порядку, визначеному законом. У разі необхідності отримання такої допомоги, просимо звертатись до адвокатів, які продовжують працювати у Вашому регіоні.

Запитайте наших юристів

Консультуємо з питань війни та її наслідків